ВУЗ ШАГ
 
Жовтневий район. Міська заочна школа
 
і
БаннерБаннерБаннерБаннер

Навчальний процес

 Форми організації навчального процесу.

- Очна форма навчання, як денна так і вечірня, будується за класичною загальноприйнятою схемою проведення аудиторних занять, які проходять у формі лекцій, семінарів, звичайних і комбінованих уроків в загальноосвітніх школах.

Заочна форма навчання будується на семестрово-заліковому принципі організації навчального процесу. Основним для неї є проведення лекційних занять, групових консультацій, семінарських занять і заліків. Співвідношення між аудиторною роботою і самостійною складає 1/3 (в залежності від учбового плану). Семестрово-залікова систему навчання забезпечує оптимальні умови для розвитку учнів в загальноосвітній школі, семестрово–залікова система навчання – індивідуальна. Вона якісно змінює характер поставлених цілей та завдань і ефективніша порівняно з традиційною системою. Система консультацій та курсів за вибором, факультативних занять ефективно використовується для слухачів у відповідності до їх індивідуальних потреб і наявності вільної від професійної діяльності часу.

 

2.2. Організація навчально-виховного процесу при різних формах навчання.

Навчальний процес в закладах загальної середньої освіти, що надають освітні послуги особам, які поєднують навчання з роботою, проходить за вечірньою і заочною формами навчання. Для обдарованих осіб, а також осіб старших 18 років, які мають бажання прискорено закінчити курс навчання і не мають можливості з різних об’єктивних причин відвідувати загальноосвітню школу надається можливість скласти іспити екстернатом.

В ході планування навчального процесу необхідно враховувати певні особливості контингенту слухачів. По-перше психологічно – різновіковий склад учнів. По-друге різні особистісної мотивації до навчання (ці два фактори розкривалися вище). По-третє: поєднання навчання з працею викликає перевтому. Для засвоєння знань треба більше часу від того, що мають слухачі загальноосвітніх шкіл. По-четверте необхідно враховувати (по можливості) час роботи підприємств, установ і організацій, в яких працюють і здобувають фах слухачі.

Навчальний рік закінчується, включаючи проведення підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 01 липня 2007 року; 8, 10 (11) класи 14 червня; у випускних 9-х, 11(12) класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до „Положення про державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх закладів освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 р. № 588.

Згідно закону України „Про загальну середню освіту” загальна кількість навчального часу – 190 робочих днів." [21, с 389]

 

Тижневе навантаження, враховуючи особливості організації робочого дня і природне втоплення слухачів, у вечірній і заочній формах навчання зменшено. Тому термін навчання на вечірній і заочній формах збільшений у півтора (як правило), рідше два рази. Тижневе навантаження вечірньої форми навчання становить 22 години, заочної форми навчання – 15 годин. Термін навчання в старшій школі звичайного закладу освіти становить 36 годин. Учні заочної форми навчання повинні протягом року скласти 27 заліків з предметів інваріативної і варіативної складової навчального плану. Навчальний план заочної форми навчання включає в себе години обов’язкових консультацій з основних предметів (українська мова, іноземна мова, історія, математика, фізика, хімія).

Згідно робочого плану школи і режиму роботи школи заняття для учнів вечірніх і заочних класів розпочинаються о 1700 годині. Навчальний тиждень становить п’ять днів. Чотири дні аудиторних занять і день факультативних занять і консультацій.

При плануванні навчального процесу вечірньої і заочної форм навчання необхідно неоднаковий вік учнів, перерва в навчанні для багатьох з них, втрата вмінь і навичок навчальної діяльності. Часто для засвоєння знань треба більше часу від того, що мають учні цих шкіл. Поєднання навчання з працею викликає перевтому.

 

2.2.2 Навчально-виховний процес різних форм навчання.

Основними форми організації навчального процесу для осіб, які поєднують навчання з роботою є: очна (денна і вечірня), заочна, екстернатна,

Очна форма організації навчального процесу поділяється на денну і вечірню. Основною відмінністю між ними є час проведення навчання і організація зарахування.

До денної дворічної форми навчання старшої школи приймаються учні, які мають середній бал свідоцтва не нижче семи балів. Термін навчання два роки за п’ятиденним робочим тижнем, з тижневим навантаженням 22 години, з додатковими годинами факультативів і консультацій (4 години на тиждень). У даному випадку ці особи працюють у другій половині дня, або тиждень через тиждень (згідно Положення про атестацію випускників, при пропусках занять до 50 %, учень допускається до складання Державної підсумкової атестації і отримує документ про освіту відповідного рівня).

До вечірньої форми навчання старшої школи на дворічний термін також приймаються учні, які мають середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту не нижче семи (підсумкові оцінки достатнього і високого рівня). Термін навчання два роки за п’ятиденним робочим тижнем, з тижневим навантаженням 21 години, з додатковими годинами факультативів і консультацій (4 години на тиждень). У даному випадку, ці особи працюють у першій половині дня, або тиждень через тиждень (згідно Положення про атестацію випускників при пропусках до 50 % занять, учень допускається до складання Державної підсумкової атестації і отримує документ про освіту відповідного рівня).

На вечірню трирічну форму навчання до старшої школи приймаються всі бажаючі. Робочий тиждень також п’ятиденний, з тижневим навантаженням сімнадцять годин, з додатковими годинами факультативів і консультацій (5 години на тиждень).

На сьогоднішній день очна форма навчання запроваджується в основному для неповнолітніх учнів, а також осіб, які планують продовжувати здобувати вищу освіту.

До заочної дворічної форми навчання старшої школи приймаються учні, які мають середній бал свідоцтва не нижче семи балів. Термін навчання два роки, за п’ятиденним робочим тижнем, з тижневим навантаженням 15 години, з додатковими годинами факультативів і консультацій (2 години на тиждень). У групах з кількістю 16 і більше заочників відводиться додатково час для проведення індивідуальних консультацій з української мови, іноземної мови, історії, математики, фізики і хімії з розрахунку по 0,5 академічної години на тиждень на кожен з цих предметів.

На заочну трирічну форму навчання до старшої школи приймаються всі бажаючі незалежно від рівня попередніх знань. Робочий тиждень також п’ятиденний з тижневим навантаженням дванадцять годин, з додатковими двома годинами факультативів і консультацій на тиждень.

Заочна форма навчання проводиться на основі групових консультацій і заліків. Кількість обов’язкових заліків протягом року складає 30 для дворічної форми навчання і 27 для трирічної. Основною роботою учнів є самостійна робота. Вчителі-предметники складають і подають до учбової частини перелік тем, що виносяться на залікове оцінювання, питання до заліків, дати проведення заліків і повторного оцінювання.

Поділ класів на групи проводиться з інформатики та іноземної мови.

Мінімальна наповненість груп для факультативних занять становить 8 учнів.

- Бажаючим надається право прискорено закінчити школу, про що радою навчального закладу на підставі особистої заяви учня, приймається відповідне рішення.

За підсумками навчання за рік, відвідування аудиторних занять, учень який набрав відповідно середній навчальний бал сім і вище, подає до учбової частини заяву про надання можливості прискореного закінчення курсу навчання. В цей період він шляхом екстерну складає академрізницю за курс 11-го класу і переводиться до випускного 12-го класу